Deans

Wenchi Lin, Wen-Chi
Jerome Jerome Li

Staff

Cheng-Chieh Li
  • Name: Cheng-Chieh Li
  • Job Title: Secretary
  • Email: ncu3000@ncu.edu.tw
  • Email: clee45@ncu.edu.tw
Joling Chang
Wei-Yan Zhang
Li-Hua Lee, Li-Hua
Lung-Fu Lin, Lung-Fu
yu-lien Chen, yu-lien